PUYTVOET -

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van harte welkom op het Kampeer- en Speelplein PUYTVOET

Wij wensen u een prettige tijd hier op ons domein. Teneinde uw verblijf zo aangenaam mogelijk te  maken dient u volgende puntjes stipt na te leven:

AANKOMST

Respecteer het opgegeven aankomstuur. Gelieve, indien ervan zal afgeweken worden, te bellen naar het domein op nummer 0032 3 776 42 85.
Bij aankomst meldt een groepsverantwoordelijke zich aan bij de Puytvoetverantwoordelijke in de ‘Eekhoorn’.
Aan de kampeerders wordt de geboekte kampeergrond toegewezen. Alvorens het geboekte gebouw te betreden overhandigt de Puytvoetverantwoordelijke aan de groepsverantwoordelijke de sleutels, een in te vullen aanwezigheidslijst en een inventarislijst. Er wordt een korte rondgang gemaakt en mogelijke gebreken vastgesteld. De aanwezigheidslijst wordt op de eerste dag aan de Puytvoet verantwoordelijke bezorgd. Dit is verplicht, (tijdelijke verblijfsvergunning) ook voor kampeerders.


FIETSEN en VOERTUIGEN

Fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst. Motorvoertuigen zijn alleen kortstondig toegelaten om te lossen en te laden; er zijn ook zijn handkarren en kruiwagens ter beschikking voor  vervoer van materieel.


HUISDIEREN

Er zijn geen huisdieren toegelaten op het domein en in de gebouwen.


NATUUR

De natuur op Puytvoet is ons zeer dierbaar; respecteer daarom volgende puntjes:
• In geen geval worden er bomen of struiken gekapt.
• Wilde bloemen en planten geven kleur aan het domein, laat ze dus ongemoeid.
• Laat geen afval rondslingeren (*).
• Hout voor kook- en kampvuur halen we niet zomaar uit de natuur; wendt u tot de ‘Eekhoorn’.


LAWAAI

Geluidsinstallaties horen niet thuis in openlucht en zijn er dus streng verboden. Indien u toch niet zonder kunt, gebruik die dan uitsluitend binnenskamers en stoor vooral uw buren niet.
Respecteer de stilte voor 8u en na 22u; denk aan de andere aanwezigen en de buren.


ROKEN

Op het gehele domein, inclusief de gebouwen, geldt rookverbod.


PIONIEREN

Pioniershout (geen touw) is vrij ter beschikking via de ‘Eekhoorn’. Na gebruik echter dient dit terug in het houthok te worden gelegd.


KAMPVUUR

Voor het houden van kampvuur gelden bijzondere richtlijnen, afhankelijk van specifieke omstandigheden zoals risicovolle weersituaties. Kampvuren moeten gehouden worden in een vuurschaal of vuurkorf (zelf mee te brengen of te huren in de Eekhoorn) en op een toegewezen plaats.


VEILIGHEID

Sluit, bij het tijdelijk verlaten van het domein (voor tochten…), de gebouwen (en tenten) zo goed mogelijk af om diefstal te vermijden. Slaapzaal- en kamerdeuren mogen tijdens het slapen in geen geval afgesloten worden.
De plaatselijke veiligheidsaanduidingen en –voorschriften zijn strikt te volgen. De groep draagt zelf de verantwoordelijkheid voor ongevallen, brand… die een gevolg zijn van het ingrijpen in veiligheidsmaatregelen (bv. het afdekken van noodverlichting, het plaatsen van bedden voor de nooduitgangen, het barricaderen van vluchtwegen, het uitschakelen van branddetectoren…).
In geval van nood en indien de Puytvoetverantwoordelijke het nodig acht, heeft deze het recht om te allen tijde de gebouwen te betreden en/of te controleren..


ENERGIE

Wees zuinig met gas, water en elektriciteit, ook voor de buitenverlichting. Bij gebeurlijke problemen dient onmiddellijk de Puytvoetverantwoordelijke te worden gewaarschuwd.


SCHOONMAAK

Keuken- en badhanddoeken moeten zelf meegebracht worden, alsook poetsmateriaal en toiletpapier
Hygiënische verbanden worden niet doorgespoeld, maar zorgvuldig verpakt in de sanitaire vuilnisbakjes gedeponeerd, die regelmatig dienen geledigd en gereinigd te worden, ook bij vertrek. Alle gebouwen en gebruikte terreinen moeten proper en netjes te worden achtergelaten, koelkast en diepvriezer leeggemaakt, gereinigd, de stekker uitgetrokken en de deuren opengezet; gaskranen dichtgedraaid.


SCHADE

De groepen en groepsverantwoordelijken die gebruik maken van het domein Puytvoet zullen zelf instaan voor alle schadelijke gevolgen (schadevergoedingen, administratieve boetes, dwangsommen, …) indien zij het huishoudelijk reglement niet naleven. Ingeval de vzw Puytvoet door derden zou worden aangesproken voor inbreuken, begaan door gebruikers van het domein, zal de vzw Puytvoet die verhalen op de overtreders.


SLAAPRUIMTES ( indien van toepassing )

Slaapzaalmeubilair en matrassen mogen niet buiten worden gebruikt.
Voor de matrassen moeten worden meegebracht: hoeslakens 80 x 200 cm + lakens/dekens en/of slaapzak evenals hoofdkussens.


PLAKKEN/PRIKKEN/TEKENEN

Er mag niets op of aan de wanden, muren, meubilair of wat dan ook worden geschreven, getekend, gekleefd, geprikt, gekerfd of genageld; gebruik de prikborden.


(*)  AFVAL

In de ‘Eekhoorn’ zijn vuilniszakken en afvalvaten te verkrijgen.
Sorteer dus het afval:

•    Grijze zak tegen betaling: restafval
•    Blauwe zak tegen betaling: PMD
•    Afvalvat: etensresten zonder verpakking
•    Papier en karton: mee te nemen
•    Glas : mee te nemen
Er staan glasbollen op volgende locaties:
-    hoek Industriepark-West / Dendermondsesteenweg
-    Reynaertpark, zijstraat van de Kapelstraat
-    Kon. Fabiolapark (aan alle woonblokken)
Volle zakken en het afvalvat moeten naar de Eekhoorn worden gebracht.


VERTREK

Bij vertrek, dus na het opruimen van gebruikte lokalen en terreinen, meldt een  groepsverantwoordelijke zich in de ‘Eekhoorn’ voor eindcontrole en afrekening.  De Puytvoetverantwoordelijke maakt samen met de groepsverantwoordelijke een rondgang en  worden mogelijke afwijkingen vastgesteld.
Vooraleer, na vertrek, een volgende groep in het gebouw wordt toegelaten, volgt evenwel een  grondige inspectie en controle van de inventarislijst.


AFREKENING

Er kan op verschillende wijzen afgerekend worden:
•    voorafbetaling van een voorschot en het saldo bij vertrek
•    via smartphone
•    contant
•    per overschrijving indien overeengekomen

De betaalde waarborg wordt niet verrekend met de verblijfsafrekening.


WAARBORG

De waarborg wordt geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de schade of het niet naleven van het huishoudelijk reglement) uiterlijk binnen dertig dagen, via de bank terugbetaald.


ZEVELING ( indien van toepassing )

Het binnenmeubilair mag niet naar buiten worden gebracht; ook de bedden en matrassen worden  niet verplaatst.
De toegang tot de Technische Ruimte is beperkt tot de groepsverantwoordelijke of zijn  aangestelde om, indien nodig, zekeringen te herstellen of de gastoevoer af te sluiten in geval van gevaar; een Puytvoetverantwoordelijke dient dan onmiddellijk te worden verwittigd.  De dreef tussen de Zeveling en de Puitvoetstraat is strikt privé en mag bij politiebevel uitsluitend door bewoners worden gebruikt.